Në filozofinë e rijetëzimit, projekti REVATO mundëson hartimin e planeve të biznesit për disa shtëpi monumente që do të përzgjidhen në Berat dhe Gjirokastër.

Planet e Biznesit do të konsistojnë në dhënien e informacioneve të nevojshme si:

a-      -  Përdorimi në të ardhmen i shtëpisë Monument Kulture

b-      -  “Përligjjen” që shtëpia MK ka kushtet për tu përdorur

c-       -  Cilat janë përfitimet e përdorimit të shtëpive MK

d-      -  Cilat janë kostot që nevojiten për të bërë të përdorshme shtëpinë MK

e-      -  Pritshmëria për të ardhurat që do të gjenerohen për familjen që do të vërë në përdorim shtëpinë ashtu siç i sugjerohet

Përpilimi i planeve të biznesit do të ndërmeret nga një ekspert me përfshirjen edhe të vetë pronarëve në këtë proces. REVATO ka për qëllim që të bëjë pronarët MK të kuptpjnë konceptin e biznesit, çka do ti ndihmojë ata të synojnë investorë, donatorë, bankat,.. për restaurimin dhe rijetëzimin e shtëpive


Lajme

Stop
Play

Hyrje

Sondazh

Sa shtëpi të rrezikuara mendoni se ka në Gjirokastër dhe Berat?
 

VIDEO

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.